Nota prawna

Witryna jest redagowana przez:

MICHELIN POLSKA S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000163137, kapitał zakładowy 979920576,00 zł, NIP: 739-020-38-25, Regon 510008834; z Zarządem w składzie: Prezes Zarządu – John Young, Wiceprezes Zarządu – François d'Avout d'Auerstaedt, Członkowie Zarządu: Olivier Dacquin, Bogdan Mariański, Jarosław Michalak

Hosting witryny zapewnia:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCJA
Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Faks: +33 (0)1 48 13 31 21

Dyrektor ds. publikacji : Arkadiusz Przydatek

Przed przejściem do witryny Michelin poświęconej oponom do samochodów ciężarowych prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami jej użytkowania. Witryna jest przeznaczona dla dilerów i użytkowników opon ciężarowych w Polsce. Aby przejść do strony odpowiedniego kraju, należy skorzystać z rozwijanego menu.
Spółki wchodzące w skład grupy Michelin stanowią odrębne jednostki prawne i każda z nich ma własną osobowość prawną. Jednakże w celu łatwiejszej prezentacji informacji na stronie stosuje się następujące określenia: „Michelin”, „Grupa”, „grupa Michelin” oraz „my”; przy czym każde z nich wskazuje na ogół spółek grupy Michelin, prowadzących niezależną działalność gospodarczą.

ARTYKUŁ 1: CEL

Niniejsza nota ma na celu określenie sposobów i warunków udostępniania witryny przez Michelin, jak również określenie sposobów oraz warunków dostępu i korzystania z niej przez użytkowników. Dostęp do witryny i korzystanie z niej winno odbywać się zgodnie z przepisami niniejszej noty prawnej. Michelin zastrzega sobie prawo do modyfikowania i uaktualniania noty w dowolnym momencie. Dostęp i korzystanie z witryny oznacza zgodę użytkownika na warunki określone przez niniejszą notę prawną oraz akceptację polityki prowadzonej przez Michelin w zakresie poufności i ochrony danych osobowych.

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO STRONY

Strona jest dostępna dla ogółu użytkowników. Poszczególne zakładki zawierają opis doświadczenia firmy Michelin, innowacje w dziedzinie opon do samochodów ciężarowych, katalog opon Michelin oraz wyszukiwarkę dilerów. Witryna zawiera również specjalną sekcję, za pośrednictwem której można dokonać rejestracji w usłudze Michelin Euro Assist.

Michelin dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stały dostęp do witryny, jednak nie ponosi w tej kwestii żadnych zobowiązań. W przypadku prac konserwacyjnych, wprowadzania aktualizacji i z każdej innej przyczyny, zwłaszcza technicznej lub prawnej, dostęp do witryny może być niepełny lub niemożliwy. Firma Michelin w żadnym razie nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju przerwy ani też za ich skutki, które mogą wyniknąć po stronie użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z witryny (w szczególności z usług interaktywnych, o ile są one dostępne) w sposób zgodny z prawem.

ARTYKUŁ 3: PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie treści (w szczególności informacje, teksty, wykresy, dane, ilustracje, fotografie, treści wizualne, audiowizualne i dźwiękowe, oprogramowanie i bazy danych oraz forma, w jakich elementy występują oraz samej witryny, przy czym powyższe nie są wyczerpujące) są chronione prawem autorskim lub prawami własności intelektualnej. Treści zawarte w witrynie są wyłączną własnością firmy Michelin lub jej oddziałów. Kopiowanie, odtwarzanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja, zmienianie, modyfikowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, w całości lub w części, treści należących do firmy Michelin lub jej oddziałów, które w jakikolwiek sposób przeniosły ww. prawa na Michelin, jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem ograniczonych praw przyznawanych użytkownikowi zgodnie z przepisami przedstawionymi poniżej lub kopii wykorzystywanej wyłącznie do prywatnego użytku kopiującego. Zawartość witryny może być modyfikowana w dowolnym momencie bez uprzedzenia i jest udostępniana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie może być przedmiotem roszczenia o odszkodowanie. Zawartość witryny jest chroniona prawem autorskim © 1997-2013 Michelin. Wszelkie logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Zgromadzone i udostępnione informacje dotyczące dilerów opon do samochodów ciężarowych, z którymi użytkownicy witryny mogą się zapoznawać, stanowią bazę danych, której zarówno twórcą, jak i właścicielem jest grupa Michelin. W związku z tym treści zawarte w tej bazie danych są chronione z tytułu praw autorskich, jak również przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, transponującej dyrektywę 96/9/WE z 11 marca 1996 roku.

Przystępując do korzystania z witryny, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

  • w jakikolwiek sposób powielał, przedstawiał, tłumaczył, adaptował lub przekształcał, w całości bądź częściowo, zawartości bazy danych;
  • pozyskiwał, gromadził, powielał, przedstawiał czy przechowywał, bezpośrednio lub pośrednio, na jakimkolwiek nośniku, przy użyciu jakiegokolwiek środka lub w jakiejkolwiek formie, w całości bądź jakościowo lub ilościowo istotnej części treści zawartych w bazie danych;
  • używał ponownie poprzez publiczne udostępnienie całości bądź jakościowo lub ilościowo istotnej części treści zawartych w bazie danych, niezależnie od formy;
  • pozyskiwał ani ponownie używał w powtarzający się lub systematyczny sposób jakościowo lub ilościowo nieistotnych części treści zawartych w bazie danych, jeśli te działania wyraźnie wykraczają poza warunki normalnego korzystania z bazy danych.

Wszelkie naruszenie praw autorskich dotyczących bazy danych w tym każda czynność pozyskiwania danych naruszająca prawa twórcy bazy danych podlega sankcjom przewidzianym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ARTYKUŁ 4: WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE

W celu skontaktowania się z Michelin za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić formularz kontaktowy udostępniony na stronie. Odpowiedzi na wiadomości e-mail przesyłane przez Michelin, jak również dostęp do witryny i jej zawartość nie mogą być przystosowywane ani stanowić dowodu na prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej lub handlowej na terytorium kraju osoby korzystającej z witryny.

ARTYKUŁ 5: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady , użytkownik może odwiedzać witrynę Michelin bez konieczności ujawniania swojej tożsamości czy podawania danych osobowych. Czasem jednak Michelin może poprosić o podanie pewnych informacji, na przykład aby móc odpowiedzieć na prośbę użytkownika, dostarczyć usługę lub dla celów marketingowych.

W takiej sytuacji zbierane dane osobowe mogą obejmować takie dane jak nazwisko, adres, numer telefonu, faks, adres poczty elektronicznej itp.

W celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi i oszacowania wydajności Michelin zbiera anonimowe dane dotyczące nawigacji w obrębie strony. Michelin przetwarza statystyki dotyczące ruchu w serwisie w celu lepszego zrozumienia, jak przebiega proces użytkowania witryny, ilu użytkowników wchodzi na nią i na które konkretne strony, na jaki czas i jak często. Statystyki te mają na celu wyłącznie poprawę jakości usług oferowanych w ramach niniejszej witryny.

5.1 Odbiorcy danych osobowych

Dane zbierane za pośrednictwem naszej witryny są przeznaczone dla Michelin oraz wybranych partnerów grupy lub podmiotów świadczących usługi, do których się ona zwróci. Ci ostatni są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych, które mogły im być przekazane, jak również do wykorzystywania ich wyłącznie na potrzeby powierzonej im funkcji. Michelin zobowiązuje się do nieodsprzedawania, niewynajmowania i niezbywania danych osobowych podmiotom trzecim. Jednakże wskutek decyzji sądu powszechnego lub decyzji organu administracji, obowiązujących przepisów lub w celu ochrony swoich praw i dóbr firma Michelin może zostać zobowiązana do przekazania danych osobowych użytkowników.

5.2 Prawo dostępu do treści danych oraz do ich, poprawiania.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku informujemy, że administratorem danych osobowych jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie może być dokonywane w celach określonych w artykule 5 niniejszej noty. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również możliwość ich poprawiania.

Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z :
Michelin Polska S.A.
ul. Leonharda 9
10-454 Olsztyn
Polska

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo w każdym czasie taka zgodę odwołać.
W tym celu należy skontaktować się z:

Michelin Polska S.A.ul. Leonharda 910-454 OlsztynPolsk 

5.3 Łącza do innych witryn

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Informujemy, że Michelin nie dzieli się danymi osobowymi użytkowników z tymi witrynami, z wyjątkiem przypadków używania wtyczek społecznościowych, opisanych w artykule 5.4 poniżej. Zastrzegamy, że gdy użytkownik opuszcza naszą witrynę, może zostać poddany działaniom z zakresu ochrony danych osobowych, nad którymi Michelin nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności.

5.4 Serwisy społecznościowe

W witrynie umieszczono pluginy społecznościowe (zwane dalej wtyczkami społecznościowymi), z których każdy został dostarczony i jest wykorzystywany przez serwis społecznościowy, do którego odsyła. Poszczególne wtyczki można rozpoznać po logotypach serwisów społecznościowych. Wtyczki pozwalają użytkownikom na publikowanie hiperłączy oraz treści pochodzących z naszej witryny na profilach w serwisach społecznościowych. Pozwalają również na publikowanie na profilu użytkownika powiadomień o treściach, które użytkownik polubił lub komentarzach dotyczących jakichś treści lub też treściach, które użytkownik poleca na swoim profilu. Korzystając z wtyczek społecznościowych, użytkownik dzieli się informacjami z serwisem społecznościowym, który je gromadzi. Michelin nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki serwisy społecznościowe zbierają i przetwarzają dane użytkowników. Aby dowiedzieć się, w jakim celu i w jakim zakresie dane użytkowników są zbierane i przetwarzane w przypadku korzystania z wtyczek społecznościowych, należy zapoznać się z polityką prywatności konkretnych serwisów społecznościowych.

Przy czym nawet jeśli użytkownik nie korzysta z wtyczek społecznościowych, podczas przeglądania w naszej witrynie strony, na której umieszczono taką wtyczkę, jego przeglądarka może nawiązać połączenie z serwerami serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do serwisu społecznościowego, przeglądając naszą witrynę lub nie posiada w nim konta użytkownika, serwis może gromadzić dane w postaci daty i godziny, o której użytkownik odwiedził witrynę, adresu URL, jak również technicznych informacji dotyczących jego adresu IP, przeglądarki i systemu operacyjnego. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym podczas przeglądania strony, wtyczka pozwala również na połączenie odwiedzanej strony z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby serwis społecznościowy łączył informacje zbierane za pośrednictwem naszej witryny z jego kontem w serwisie, powinien wylogować się z serwisu społecznościowego podczas przeglądania witryny. Michelin nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki serwisy społecznościowe zbierają i przetwarzają dane dotyczące nawigacji zebrane przez te serwisy przy pomocy wtyczek; w związku z tym zachęca do zapoznania się z polityką prywatności tych serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się, do jakich celów, zwłaszcza reklamowych, służą te informacje.

Witryna Michelin nie otrzymuje informacji o profilach użytkowników serwisów społecznościowych.

5.5 MY ACCOUNT

My Account to spersonalizowany portal przeznaczony wyłącznie dla użytkowników opon do samochodów ciężarowych mieszkających na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej: Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Wielka Brytania, Kraje Beneluksu, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Polska, Włochy, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Grecja, Portugalia. Serwis My Account zostanie udostępniony także w Turcji. Po założeniu konta będę mogli Państwo korzystać z szerokiego wachlarza usług (dostęp do promocji Sell Out Promotions, Damage Guarantee, Michelin Euro Assist subscription, Drive&Save, Casing Bonus i wiele innych).
Aby uzyskać dostęp do My Account, należy najpierw się zarejestrować, zakładając konto użytkownika i wypełniając specjalny formularz. W trakcie tej procedury firma Michelin poprosi Państwa o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, a także tych dotyczących firmy i floty pojazdów. W celu umożliwienia korzystania z niektórych usług Firma Michelin poprosi również o podanie numeru Państwa rachunku bankowego (IBAN). Informacja ta nie będzie przechowywana dłużej niż wymagać tego będzie realizacja transakcji związanych ze zwrotem kosztów, promocjami i różnego rodzaju bonusami. Firma Michelin zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych, zwłaszcza do ich ochrony przed modyfikacją, uszkodzeniem lub niepożądanym dostępem.
Dane, o których mowa powyżej, są przeznaczone wyłącznie na użytek firmy świadczącej usługi, z których Państwo korzystają.
Rejestracja wymaga utworzenia loginu i hasła, które zostanie przesłane przez firmę Michelin. Zarówno login jak i hasło mają charakter osobisty i poufny. Państwo są jedyną osobą nimi zarządzającą i odpowiedzialną za ich użytkowanie. Firma Michelin zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać zgromadzonych danych do celów komercyjnych bez wcześniejszego uzyskania Państwa zgody.
Firma Michelin zapewnia, że nie będzie przechowywać danych o charakterze osobowym dłużej niż jest to wymagane lub określone w obowiązującym prawie.

ARTYKUŁ 6: ZAKRES GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści zamieszczane w witrynie są podawane w ich obecnym stanie, bez jakiejkolwiek wyraźnej czy dorozumianej gwarancji w odniesieniu do przyszłości. Michelin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawiania, wstrzymywania lub usuwania treści lub dostępu do witryny w każdej chwili i bez uprzedzenia. Grupa Michelin nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku, gdyby sprzęt komputerowy użytkownika został zanieczyszczony wskutek zarażenia wirusem lub jakąkolwiek inną infekcją komputera. Użytkownik powinien podjąć wszelkie stosowne działania mające na celu ochronę jego sprzętu komputerowego.

W żadnym wypadku grupa Michelin, jej pracownicy, dostawcy czy partnerzy wspomniani w witrynie nie mogą ponosić odpowiedzialności celem dochodzenia od nich odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub jakiegokolwiek innej, za jakiekolwiek szkody, zwłaszcza o charakterze finansowym lub handlowym, mające związek z korzystaniem z witryny lub jakiejkolwiek informacji podanej w witrynie.

Witryna może zawierać zwykłe lub głębokie linki odsyłające do witryn partnerów Michelin lub podmiotów trzecich. W przypadku umieszczania linków głębokich konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Michelin nie kontroluje w żaden sposób tych witryn i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, ważność, działanie, zawartość, materiały reklamowe, produkty lub usługi dostępne na tych witrynach lub za ich pośrednictwem. Michelin nie ponosi również odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, jakie mogą wyniknąć przy okazji uzyskiwania dostępu lub korzystania z witryn partnerskich, lub z powodu nieprzestrzegania przez tę witrynę wszelkich obowiązujących przepisów.

ARTYKUŁ 7: WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA ORAZ STOSOWANE PRZEPISY PRAWA

Wszelkie spory mające związek z witryną i niniejszą notą prawną będą rozstrzygane przez sąd w Olsztynie oraz co do meritum będą regulowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego, niezależnie od norm kolizyjnych. Użytkowanie witryny oznacza wyraźną zgodę użytkownika na stosowanie niniejszej klauzuli. W przypadku, gdy którykolwiek z przepisów noty prawnej zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niemający zastosowania z jakiegokolwiek powodu, będzie on postrzegany jako nie wchodzący w skład noty prawnej i nie będzie wpływał na ważność czy stosowanie innych przepisów.